Müşteri saatindeEl-Müheymin ism-i şerifi … defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur. Bir kimseye söz geçirmek ve kendine bağlamak yönünde etkilidir. Ayrıca aşağıdaki ayet-i celileyide okumanıza ekleyebilirsiniz .
Bismillâhirrahmânirrahıym* Sübhâneke mâ a’zama şânüke ve eazze sültânüke lâ ilâhe illâ ente rabbül erbâbi ve mâlikür rikâbi entel müheyminül vehhâbü es’elükellâhümme bi sereyâni hıkmetike fil kulûbi vel esrâri ve nûri tecellîke ales sâlihıynel ahyâri en teksinî heybeten ve kabûlen beyne ebnâi cinsî ve en tekşife lî an esrâril müheymineti yâ müheyminü entel âlimü bimâ yekûnü sarafetil efhâmü vel elsünü an Vasfi kemâlike ve ente ecellü ve a’zamü min en tüdrike zâteke, es’elüke en tümiddenî bi hâdimi hâzel ismi talyâîl li a’rifel merâtibis seniyyeti minel ulûmil ledünniyyeti yâ Allâhü yâ Müheyminü*