İmamlar, sahabelerden çoğunun ve diğer İslam büyüklerinin her hafta bir hatim yaptıkları rivayet edilmektedir. Hatim yapmaya Cuma günü Kur’an’ın başından başlayıp En’am suresine kadar, cumartesi günü En’am suresinden başlayıp Yunus suresine kadar, Pazar günü Yunus suresinden başlayıp Taha suresine kadar, pazartesi günü Taha suresinden başlayıp Ankebut suresine kadar, Salı günü Ankebut suresinden başlayıp Zümer suresine kadar, Çarşamba günü Zümer suresinden başlayıp Vakıa suresine kadar, Perşembe günü Vakıa suresinden başlayıp Kur’an’ın sonuna kadar okumayı prensip haline getirmişlerdir. Her hatim sonunda secdeye kapanıp talepte bulunmuşlar, birinin size bağlanması Allah Teala (cc) Kur’an-ı Kerim hürmetine kabul buyurmuştur.
Bu tertip üzere haftada bir defa hatim yapıldığı zaman, her surenin sonunda şu duanın okunması, her amaca ulaşmak için tavsiye olunmuştur:
Allâhümme lekel hamdü ve ileykel müştekâ ve entel müsteânü ve entel müsteâzü ve aleyket tekelânü ve ileykel masıyr* Yâ kâfiye mühimmâti ekfinî fî vuslatî ve edfe’annî şerral a’dâi ve hasıl mürâdî ve merâmî* Allâhümme veffıknî ilâ ehabbil ümûri ileyke verzuknî min muhabbetike nasîben vâfiran lâ ahtâcü fîhi ilâ vesîleten ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Allâhümme salli ve sellim alâ men unzile aleyhi hâzel kur’ânel azıymi ve alâ sâiril enbiyâi vel mürselîne ve âli küllin minhüm ecmeîne bi adedi ilmillâhi rabbil âlemîn*