Allâhümme innî eûzü bike mine’l-hedmi ve eûzü bike mine’t-teraddî ve eûzü bike mine’l-ğarakı ve’l-harakı ve’l-heremi ve eûzü bike en yetehabbetaniye’ş-şeytânü inde’l-mevti ve eûzü bike en emûte fî sebîlike müdbiran ve eûzü bike en emûte ledîğan.